Learnlinks metode

Skrevet av

Skrevet av Emma Eriksson

8/18/2020

Hver dag jobber vi i Learnlink for at barn og unge skal føle på mestring og tilegne seg gode arbeidsvaner i skolen. Alle barn og unge er forskjellige og lærer på ulike måter. Ikke alle får et godt nok læringsutbytte av den fortsatt veldig tradisjonelle undervisningen i skolen. Det kan hende at skolen ikke har ressurser til å gi den oppfølgingen eleven trenger, enten om eleven ligger bak eller er god på skolen. Med Learnlink får alle elevene skreddersydd undervisning uansett nivå.

Vi finner den rette læreren for dere

Noen elever sliter med motivasjonen i ett eller flere fag, noe som fort kan resultere i at de henger bak resten av klassen. Dette kan føre til at en elev, som for eksempel synes matte er vanskelig, tenker at “matte ikke er noe for meg”. I Learnlink har vi personlige lærere som spesialiserer seg på elever som sliter med motivasjonen, henger etter i fag eller synes noe er vanskelig. De er til stede for å gi eleven oppmuntring, tilpassede oppgaver og for å gjøre faget relevant for eleven.

Alle barn fortjener å bli sett og hørt, slik at de får muligheten til å lære på sin egen måte.


Forskning viser at barn og unges observasjon av en voksen person de kan identifisere seg med, er med på å bygge opp under troen på at de også har evnen til å mestre på et område. Da vokser elevens mestringstro, og det høyere sannsynlighet for at eleven får det til, noe som igjen er en skikkelig motivasjonsboost! I vår filosofi tar vi utgangspunkt i tre viktige begrep - mestringstro, mestring og motivasjon. Disse er sterkt knyttet til hverandre, og er alle er forutsetninger for en god læringsprosess.

Mestringstro  - jeg har evnen til å klare det!

Mestringstro handler om å tro på at man får til noe, og om å se for seg at man klarer å gjennomføre og forestille seg resultatet. Jo mer mestringstro en elev har, jo mer tid og energi bruker de på oppgaven de skal utføre. Dermed øker sjansen for suksess betraktelig med mestringstro. Våre personlige lærere ønsker å være motivatorer; en person elevene kan identifisere seg med og som oppmuntrer dem til å prøve og feile!

I en digital verden der barn og unge blir bombardert av influencere, er det vanskelig å kontrollere hva som påvirker dem. Vi ønsker at barn og unge skal få gode rollemodeller som de kan identifisere seg med.
Elev og Personlig lærer som smiler til hverandre

Mestring - jeg klarte det!

Elevene trenger å føle på mestring flere ganger for å opparbeide seg mestringstro. I mangel på mestring i et fag, kommer mange elever til den konklusjonen at de ikke har det som skal til for å lykkes. Dette stemmer ikke! Vi i Learnlink er opptatte av å legge opp til at elevene får tid og mulighet til å mestre i det faget de sliter med på skolen. 

Motivasjon - jeg synes dette er gøy og interessant! Dette vil jeg jobbe med!

Motivasjon er en drivkraft som løfter elevene, men som ikke kommer av seg selv. Den kommer av å oppleve mestring og av å jobbe med metoder man synes er spennende og morsomme. Våre personlige lærere jobber både for å gi elevene motivasjon, og for at de skal motivere seg selv ved å utforske nye ting og ha tro på at de får det til. Når elever opplever at de får til ting blir de fort motivert til å få til enda mer!

Hos Learnlink kartlegger vi behovet til hver eneste elev kostnadsfritt, og jobber så med følgende steg:

Mål

Sammen med personlig lærer får eleven hjelp til å sette gode mål for undervisningsperioden. Å sette gode mål og delmål er viktig for å kunne vise til progresjon og motivere til aktiv læring. Lærerne våre vil sette av god tid til å gjøre seg kjent med elevens styrker og svakheter for å sette mål som eleven kan jobbe mot.

Dialog

Læring skjer gjennom utforskende dialog mellom elev og personlig lærer. En lærer skal ikke være belærende overfor elevene sine, men veilede dem i å bruke evnene sine og finne løsninger på egenhånd.

Oppgaveløsning

Det er vist at oppgaveløsning gjør at man både lærer mer og føler mer mestring. En Learnlink-time handler mye om interaktiv problemløsning og lite om tradisjonell forelesning. Våre lærere har tilgang på oppgaveløsninger som er tilpasset ulike nivå og preferanser. Disse varierer i type og vanskelighetsgrad, slik at elevene kan få en jevn og sikker progresjon. 

Læring fremfor resultater

Vi har fokus på en prosess der mestringstro og mestring er katalysatoren for både motivasjon og læring. Dermed er vi mer opptatt av at eleven skal kunne få sjansen til å mestre skolearbeidet uten å ha for mye fokus på resultater i starten. Med riktige verktøy, trygge arenaer og oppmuntring, har alle barn og unge muligheten til å lære og vokse som individer.

Fremgangsrapporter

Du som forelder får tilsendt en fremgangsrapport etter hver time. Der skriver personlig lærer om hvordan timen har gått, og utviklingen eleven har hatt i motivasjon og forståelse. Vi oppfordrer også våre lærere til å ha tett dialog med foreldre om progresjonen og hva foreldrene kan gjøre mellom undervisningen for å bidra.