Vår Metode

Mattehjelp basert på ditt barns behov

I vår filosofi tar vi utgangspunkt i disse tre begrepene - mestringstro, mestring og motivasjon. Disse begrepene er knyttet til hverandre, og er alle er forutsetninger for en god læringsprosess.

“Med riktig fremgangsmåte og oppmuntring, vet vi at hver elev kan få til det meste!”

Figur som beskriver hvordan mestringstro, mestring og motivasjon henger sammenMestringstro, Mestring og Motivasjon-figur
Bilde av mor Marianne og elev Philip foran PCen

Mestringstro handler om troen på eller forventningen om at en er kapabel til å utføre en bestemt oppgave. Det handler også om å kunne se for seg at man klarer å gjennomføre og forestille seg resultatet.

“Hvis du klarer det - så klarer jeg det også!”

Mestring er sterkt knyttet til mestringstro. Elevene trenger å føle på mestring flere ganger for å opparbeide seg mestringstro, samtidig er også mestringstro en forutsetning for mestring. I mangel på mestring i et fag, kommer mange elever til den konklusjonen at de ikke har det som skal til for å lykkes. Vi i Learnlink er opptatte av å legge opp til at elevene får tid og mulighet til å mestre i det faget de sliter med på skolen. 


“Dette har jeg klart før, da klarer jeg det igjen!”

Personlig lærer Tellef sammen med Lisa og mor Victoria
Elev Philip som konsentrerer seg med leksehjelp foran PC

Motivasjon er et begrep som gir flere assosiasjoner, men i psykologien bak læring er dette begrepet knyttet til selve drivkraften bak en handling. Forskning viser at det er den indre motivasjonen vi burde dyrke, da personer som med indre motivasjon presterer bedre og har det bedre med seg selv.

“Selv om det er vanskelig, synes jeg dette er spennende og gøy å jobbe med!”

Stegene i Learnlink-metoden

Mål
Deres Personlige Lærer (PL) hjelper eleven å sette mål. Å sette gode mål og delmål er viktig for å kunne vise til progresjon og motivere til aktiv læring. Alle PLer vil sette av god tid til å gjøre seg kjent med elevens styrker og svakheter for å finne inspirerende mål som eleven kan jobbe mot. 

Oppgaveløsning
Oppgaveløsning er aktiv læring, og gjør at man både lærer mer og føler mer mestring enn å høre på noen forklare. Learnlink-oppfølging handler mye om interaktiv problemløsning og lite om tradisjonell forelesning. PLene har tilgang på oppgaveløsninger som er tilpasset nivå og elevens preferanser. Oppgavene varierer i type og vanskelighetsgrad, slik at elevene kan få en jevn og sikker progresjon.

Dialog
Læring skjer gjennom utforskende dialog mellom elev og PL. En PL skal ikke være belærende overfor elevene sine, men skal heller veilede dem i å bruke evnene sine og finne løsninger på egenhånd.

Læring fremfor resultater
Vi har fokus på en prosess der mestringstro og mestring er katalysatoren for både motivasjon og læring. Dermed er vi mer opptatt av at eleven skal kunne få sjansen til å mestre skolearbeidet uten å ha for mye fokus på resultater i starten. Med riktige verktøy, trygge arenaer og oppmuntring, har alle barn og unge muligheten til å lære og vokse som individer. 

Fremgangsrapporter
Du som forelder får tilsendt fremgangsrapporter som viser barnets utvikling innen læringsmål, motivasjon og forståelse. Dette er en god mulighet til dialog med deres Pro rundt hvordan barnet kan lære mest mulig.

Høres dette ut som noe for dere?

Bestill mattehjelp