Vilkår for bruk

Learnlink.no AS – Generelle bruksvilkår

Siste oppdatert 23. januar 2017

 

1              Innledning

Ved å benytte vår nettside Learnlink.no som besøkende, som bidragsyter og/eller som registrert bruker, og gjennom å benytte informasjon, ressurser, service og verktøy forøvrig som er tilgjengelig på dette nettstedet, er du samtidig underlagt de vilkår og policy som enhver bruk av nettstedet er underlagt slik det fremgår i denne avtalen (heretter omtalt som «Brukeravtalen»).

Learnlink.no forbeholder seg retten til å endre vilkårene i Brukeravtalen uten forhåndsvarsel. Du er selv ansvarlig for å holde deg jevnlig oppdatert på eventuelle endringer i Brukeravtalen slik denne til enhver tid foreligger på nettstedet. Din bruk av Learnlink.no etter endringer i Brukeravtalen innebærer at du har akseptert endringene.

2              Ansvarlig atferd og bruk av nettstedet

Ved at du benytter vår nettside Learnlink.no og skaffer deg tilgang til informasjon, ressurser, verktøy, produkter og andre ytelser som tilbys her (heretter omtalt som «Ressurser»), samtykker du til at slik bruk kun er tillatt til de formål som fremgår av denne Brukeravtalen og som for øvrig følger av gjeldende lover og regler samt generelt aksepterte retningslinjer for nettaktiviteter.

Dette innebærer videre at du er innforstått med følgende:

  1. For å få tilgang til våre Ressurser kan du bli bedt om å fremskaffe nærmere angitt informasjon om deg selv (så som identifikasjon, kontaktdetaljer etc.) som en del av registreringsprosessen eller som et vilkår for å benytte våre Ressurser. Du forplikter deg til at slik informasjon er oppdatert og korrekt.

  2. Du er selv ansvarlig for å ivareta og opprettholde konfidensialitet med hensyn til innloggingsinformasjon tilknyttet den brukeren du benytter for å få tilgang til våre Ressurser. Du er følgelig ansvarlig for enhver aktivitet som foregår på vår nettside gjennom din(e) bruker(e).

  3. Det er strengt forbudt å tilegne seg og/eller gjøre forøk på å tilegne seg våre Ressurser på annen måte enn gjennom de kanaler vi til enhver tid tilbyr, herunder forsøk på eller faktisk tilegnelse gjennom uetiske og/eller ukonvensjonelle metoder.

  4. Det er strengt forbudt å delta i aktiviteter som medfører avbrudd og/eller forstyrrer våre Ressurser, herunder servere og/eller nettverk der våre Ressurser er lokalisert eller tilknyttet.

  5. Ethvert forsøk på å kopiere, reprodusere, selge eller videreselge våre Ressurser er strengt forbudt.

  6. Du er selv ansvarlig for ethvert tap og/eller skade som følge av uautorisert bruk av våre Ressurser utført av deg som beskrevet over. Slikt tap og/eller slik skade kan medføre straffeansvar og/eller sivilrettslig ansvar.

  7. Vi kan tilby ulike åpne kommunikasjonsverktøy på vårt nettsted, så som blogger, bloggkommentarer, offentlige chat-forum, vurderinger av tilbudte tjenester og anmeldelser av disse og for øvrig sosiale media-tjenester etc. Du er innforstått med at vi normalt ikke forhånds evaluerer eller overvåker innholdet i  det som postes i slike tjenester, hvilket betyr at du selv er ansvarlig for ethvert bidrag du måtte gjøre til slikt innhold på vår nettside. Du forplikter deg til at ethvert bidrag i så måte gjøres i tråd med etiske og ansvarsfulle normer for nettaktiviteter.

Learnlink.no AS forbeholder seg retten til å fjerne ethvert innhold som etter egen vurdering ikke er i samsvar med denne Brukeravtalen. Dette gjelder også innhold for øvrig som Learnlink.no AS vurderer å være uegnet eller som vurderes å kunne representere inngrep i tredjeparters opphavsrett, varemerke eller annen immateriell rettighet.

  1. Vi tar ikke noe form for ansvar for innholdet i materiale som er tilgjengeliggjort av deg eller annen tredjepartsbruker av vårt nettsted. Alt innhold som publiseres på vårt nettsted av deg eller annen tredjepartsbruker er gjenstand for evigvarende og vederlagsfri bruksrett for Learnlink.no AS i den grad slikt materiale ikke representerer inngrep i tredjeparts rettigheter eller er en del av informasjonen som du må oppgi for å registrere deg som bruker og/eller er nødvendig for å benytte våre Ressurser.

  2. Du samtykker til å holde Learnlink.no AS skadesløs i forbindelse med skade som følge av din manglende oppfyllelse av eller brudd på Brukeravtalen.

  3. Enhver forpliktelse som oppstår for deg i forbindelse med bruk av vårt nettsted, herunder enhver skatteplikt som følge av tjenester tilbys mot vederlag og betaling av slikt vederlag, er ene og alene ditt ansvar å oppfylle. Learnlink.no AS ønsker å fremstå som en pålitelig formidlingstjeneste med høy grad at integritet. Det er følgelig av vesentlig betydning for oss at du opptrer lovlydig og ansvarsbevisst når du tilbyr eller bruker tjenester via våre Ressurser. I den grad vi gir råd via vårt nettsted i så måte, er skal dette på ingen måte tolkes som en ansvarsfraskrivelse mht. lovlydighet og korrekt opptreden fra din side.

3              Garantibegrensning

Ved å benytte vårt nettsted er du innforstått med og aksepterer av våre Ressurser tilbys «as is». Dette betyr at vi ikke står inne for eller garanterer at:

                - Bruken av våre Ressurser tilfredsstiller dine behov;

                - Bruken av våre Ressurser er fri for enhver feil;

                - Informasjonen du tilegner deg gjennom bruk av våre Ressurser er korrekte og pålitelige, og

                - Enhver feil eller defekt i våre Ressurser vil korrigeres.

                Videre er du innforstått med og aksepterer at:

- Du er selv ansvarlig for enhver bruk av informasjon som er tilgjengeliggjort gjennom våre Ressurser, og du er selv ansvarlig for eventuell skade på pc og/eller andre enheter, herunder tap av data.

Ingen informasjon som er tilgjengeliggjort på vårt nettsted via våre Ressurser representerer noen form for garant for uten det som eksplisitt fremgår av denne Brukeravtalen.

4              Ansvarsbegrensning

I samsvar med garantibegrensningen i punkt 3 over, er du innforstått med og aksepterer at ethvert krav rettet mot Learnlink.no AS er begrenset til det vederlag du har betalt til oss for bruk av våre Ressurser. Learnlink.no AS kan ikke holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte kostnader som følge av bruk av våre Ressurser eller som følge av endringer, tap av data, tap av tilgang til Ressursene eller nedetid på vårt nettsted utover hva som eksplisitt fremgår av ufravikelig lovgivning.

5             Opphavsrett/Varemerker

Alt innhold og materiale som til enhver tid er gjort tilgjengelig av Learnlink.no AS på nettstedet, så som tekst, grafikk, domenenavn, kode, bilder, logo etc. er Learnlink.no AS’ immaterielle eiendom, og er beskyttet av gjeldende lovgivning på området. Ethvert misbruk, herunder reproduksjon, distribusjon av slikt innhold eller overføringer på annen måte er strengt forbudt så lenge det ikke er skriftlig forhåndsgodkjent av Learnlink.no AS.

6              Terminering av bruksretten

Du er innforstått med og aksepterer at vi har rett til å suspendere eller terminere din adgang til hele eller deler av vårt nettsted og Ressurser med eller uten forhåndsvarsel, herunder dersom du ikke oppfyller vilkårene i denne Brukeravtalen. Dine brukerrettigheter vil da kunne opphøre umiddelbart, og vi forbeholder oss retten til å fjerne og/eller slette alt innhold du har lagt inn på nettsiden, herunder innhold du har lagt inn på din(e) bruker(e), inkludert selve brukeren og innloggingsopplysninger.

7             Lovvalg og jurisdiksjon

Denne Brukeravtalen er underlagt norsk lov. Sør-Trøndelag tingrett er rett verneting.

8              Betaling - Undervisere

Som underviser hos Learnlink, forplikter du deg til å ta betalt for de tjenestene du tilbyr gjennom vår betalingsløsning. For det tilfellet at du ikke tar betalt for tjenestene gjennom vår betalingsløsning, forbeholder Learning seg retten til å kreve sitt økonomiske tap dekket, som en følge av dette.

Du samtykker herved å bli skrevet på Learnlink's nyhetsbrev, og ønsker å motta tilbud og kampanjer på e-post. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet

9              Betaling - Elever

Som bruker av Learnlink.no forplikter du deg til å betale for bruk av tjenesten, gjennom Learnlinks betalingsløsning. I det tilfellet du som bruker unnlater å betale for bruk av tjenesten, eller for undervisning, forbeholder Learnink seg retten til å kreve sitt økonomiske tap, inkludert kostnader knyttet til administrasjon og manuelt arbeid, dekket som en følge av dette. Betaling skal gjøres innen 14 dager etter at tjenesten er levert. Dersom fristen ikke overholdes, kan Learnlink sende faktura med utestående beløp, fakturagebyr på 49kr og eventuelt purregebyr.

Dersom innskudd på din konto hos Learnlink ikke brukes innen 3 måneder etter innskudd, har Learnlink rett til å overta innskuddene.

10              Stripe Connected Account Agreement

Learnlink bruker Stripe som betalingsløsning. Stripe har et eget sett vilkår, uavhengig av vilkårene definert på denne siden. Stripes bruksvilkår finner du her.

Learnlink-kontoer vil i løpet av 2017 automatisk få tilknyttet en Stripe-konto, gjennom Stripes Connected Accounts funksjon, hvilket innebærer at Stripe får tilgang til Learnlinks brukerdata. Stripe Connected Account Agreement finner du her.

11 Taushetserklæring

Ved å bekrefte disse vilkårene, har du lest og signert denne taushetserklæringen. Den gjelder for alle oppdrag som er formidlet gjennom Learnlink.no

Logg inn