Learnlink AS kundeavtale – Generelle avtalevilkår

Følgende er gjeldende for brukere som har gjennomført en eller flere bestillinger etter 15.09.2023.

Kapittel 1 – Avtaleforholdet

§ 1-1

Denne avtalen med tilhørende vedlegg («Avtalen») er inngått mellom læringsaktivitetens bestiller («Kunden»), og Learnlink AS registrert i Brønnøysundregistrene i Norge med organisasjonsnummer 916 810 393 («Learnlink»). Kunden og Learnlink omtales heretter også hver for seg som «Part» og i fellesskap «Partene».

§ 1-2

Avtalen oppstiller de vilkår som gjelder for oppdragsforholdet mellom Kunden og Learnlink.

§ 1-3

Formålet med Avtalen er å tilrettelegge for at Kunden mottar læringsaktiviteter i regi av Learnlink.

Kapittel 2 – Definisjoner

§ 2-1

Læringsaktiviteter: Læringsaktiviteter som live-sesjoner, kurs, videokurs, oppgaver, samarbeid på chat, konkurranser og annet som fremmer læring innenfor koding, matte, realfag, samarbeid, kreativitet, design, “soft-skills” og fag på barne- eller ungdomskolenivå, eller videregående skole, utført i regi av Learnlink.

§ 2-2

Underviser: Én eller flere fysiske eller juridiske personer som har inngått avtale med Learnlink om gjennomføring av læringsaktiviteter.

Kapittel 3 – Avtalens varighet og opphør

§ 3-1

Denne Avtalen er bindende fra tidspunktet for Kundens aksept av Avtalen.

§ 3-2

Gruppekurs som Kunden har meldt seg på kan sies opp frem til kursstart. Når datoen for kursstart har passert plikter kunden å betale for hele kursperioden. 

Oppsigelsestiden for privatundervisning er 4 undervisningstimer á 60 minutter. Oppsigelse må meddeles Learnlink 4 undervisningstimer før man planlegger å opphøre avtaleforholdet.

Kapittel 4 – Tilgang til læringsaktiviteter

§ 4-1

Learnlink plikter å tilrettelegge for at Kunden får tilgang til de avtalte læringsaktiviteter i regi av Learnlink. Learnlink forbeholder seg retten til å gjøre endringer i avgitt tilbud om læringsaktiviteter.

§ 4-2

Dersom Kunden har inngått denne Avtalen på vegne av en annen person som skal motta læringsaktiviteter, hefter Kunden for denne personens handlinger og unnlatelser som om de var Kundens egne.

§ 4-3

Kunden får tilgang til læringaktivitetene gjennom Learnlinks nettsider.

Kapittel 5 – Betaling

§ 5-1

Kunden plikter å betale Learnlink for gjennomført læringsaktiviteter eller andre tjenester, dersom ikke annet fremgår av denne Avtalen. Betaling for læringsaktiviteter skal skje ved hjelp av den betalingsløsningen som til enhver tid gjelder for det aktuelle tilbudet om læringsaktiviteter.

§ 5-2

Kunden plikter å betale den pris som til enhver tid gjelder for den enkelte læringsaktiviteten. Dersom Learnlink finner det nødvendig å endre prisen for læringsaktiviteteren, skal Learnlink varsle Kunden om dette på forhånd. Den til enhver tid gjeldene prisen kan finnes på Learnlinks nettsider eller ved å kontakte support@learnlink.no.

§ 5-3

Dersom Kunden ikke gjennomfører eller på annen måte er ansvarlig for at læringsaktiviteteren ikke blir gjennomført, og det ikke er forhåndsvarslet om dette i samsvar med denne Avtalen, skal Kunden betale for læringsaktiviteteren som om læringsaktiviteteren ble gjennomført som avtalt.

Kapittel 6 – Bruk av Learnlinks nettsider

§ 6-1

Denne avtalen medfører at Kunden får retten til å:

a. Opprette og endre foreldre- og elevkonto på Learnlinks nettsider

b. Legge inn, endre og fjerne egne kommentarer, vurderinger og ratinger på Learnlinks nettsider

c. Svare på forespørsler fra Undervisere

d. Benytte Learnlinks læringsressurser og læringsaktiviteter


§ 6-2

Learnlink forbeholder seg retten til å til enhver tid kunne endre eller fjerne kommentarer eller andre publiseringer på Learnlinks nettsider.

§ 6-3

Kunden er selv ansvarlig for at andre ikke blir kjent med Kundens egen innloggingsinformasjon tilknyttet Learnlinks nettsider.

Kapittel 7 – Ansvarsfraskrivelse

§ 7-1

Kunden er alene ansvarlig for egne uttalelser, handlinger, unnlatelser eller andre forhold som knytter seg til Underviseren. Under ingen omstendighet er Learnlink ansvarlig for forhold som knytter seg til Underviseren.

§ 7-2

Under ingen omstendighet er Learnlink ansvarlig for forhold som knytter seg til Underviseren. Forhold som knytter seg til Underviseren omfatter blant annet – men er ikke avgrenset til – enhver handling, unnlatelse eller uttalelse fra Underviseren som kan medføre tap eller skade for Kunden.

Kapittel 8 – Immaterielle rettigheter

§ 8-1

Learnlink har alle rettigheter til innhold med tilknytning til Learnlink.

§ 8-2

Med unntak av de bruksrettigheter som Kunden uttrykkelig får gjennom Avtalen, får Kunden ingen rettigheter til tjenester eller annet innhold med tilknytning til Learnlink. Denne Avtalen innebærer ikke overføring eller overdragelse av opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter til Kunden.

§ 8-3

Learnlink kan gi Kunden skriftlig forhåndssamtykke, til å bruke innhold som til enhver tid tilhører Learnlink. Dersom Kunden bruker innhold som tilhører Learnlink uten samtykke, kan Kunden miste retten til videre læringsaktiviteter samt bli erstatningsansvarlig.

Kapittel 9 – Endring av Avtalen

§ 9-1

Learnlink har rett til å endre Avtalen uten forhåndsvarsel. Learnlink plikter å gi Kunden skriftlig beskjed om endring av Avtalen innen fjorten – 14 – dager etter at endring er gjennomført.

§ 9-2

Kunden er selv ansvarlig for å være kjent med samt handle i tråd med de vilkår som til enhver tid gjelder under denne Avtalen.

Kapittel 10 – Taushetsplikt

§ 10-1

Partene i denne Avtalen plikter å behandle personopplysninger konfidensielt.

§ 10-2

Kunden kan etter skriftlig samtykke fra Underviser og Learnlink publisere innhold eller uttale seg om Learnlinks Undervisere.

Kapittel 11 – Behandling av personopplysninger

§ 11-1

Learnlink registrerer og bruker personopplysninger om Kunden i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere denne Avtalen, fakturere eller gjennomføre betaling, eller drifte tjenester og andre ytelser. Opplysningene lagres så lenge det er behov for dette, og vil bli slettet eller anonymisert innen seks – 6 – måneder etter at Avtalen har opphørt.

§ 11-2

Kunden er ansvarlig for at opplysninger om Kunden og/eller elev Kunden bestiller læringsaktiviteter på vegne av, er oppdaterte og korrekte.

§ 11-3

Opplysninger Learnlink registerer om Kunden vil kunne bli benyttet for statistikk og analyse, samt testing av nye systemer eller programvare. Learnlink skal sørge for at alle opplysninger er anonymisert før de benyttes for slike formål.

§ 11-4

Learnlink vil ta alle nødvendige forholdsregler for å beskytte sensitive personopplysninger som Learnlink mottar fra Kunden under denne Avtalen.

Kapittel 12 – Utlevering av opplysninger

§ 12-1

Learnlink vil kunne utlevere personopplysninger om Kunden dersom slik utlevering er pålagt i lov, følger av domstolsavgjørelse eller beslutning fra offentlig myndighet. Learnlink vil utenom disse tilfellene ikke utlevere personopplysninger med mindre det er grunnlag for utleveringen i gjeldende personvernlovgivning eller på bakgrunn av skriftlig forhåndssamtykke fra Kunden. Kunden vedgår ved å ha samtykket i disse vilkårene at også Learnlinks personvernsvilkår er lest og akseptert. Disse finnes her: https://learnlink.no/personvern/.

Kapittel 13 – Learnlinks tilgang til korrespondanse mv.

§ 13-1

Learnlink har tilgang til opplysninger som utveksles mellom Kunden og, Underviseren eller eventuelle tredjeparter under Avtalen. Dette omfatter blant annet – men er ikke avgrenset til – all korrespondanse mellom Kunden og, Underviseren eller tredjeparter.

Kapittel 14 – Mislighold

§14-1

Denne Avtalen er misligholdt dersom en av Partene opptrer på en måte som er i strid med Avtalen. Opptreden i strid med Avtalen omfatter blant annet – men er ikke avgrenset til – handlinger, unnlatelser eller annen opptreden som strider mot vilkårene i denne Avtalen eller avtale med tredjeparter.

§14-2

Dersom Kunden begår handlinger, unnlatelser eller på annet vis opptrer på en måte som underviseren finner krenkende eller sjenerende, er Avtalen misligholdt.

§ 14-3

Dersom den ene Parten misligholder Avtalen, kan den andre Parten si opp Avtalen med umiddelbar virkning.

§ 14-4

Dersom Kunden misligholder Avtalen, har Learnlink rett til ikke å tilbakebetale for læringsaktiviteter.

Kapittel 15 – Erstatning og oppreisning

§ 15-1

Dersom en av Partene misligholder Avtalen, kan den andre Parten kreve erstatning og eventuell

oppreisning. Tap som følge av mislighold av Avtalen må dokumenteres av Parten som retter erstatnings-og oppreisningskravet.

§ 15-2

Partenes årlige erstatnings- og oppreisningskrav overfor den andre Part er begrenset oppad til

en – 1 – måneds gjennomsnittlig betaling fra Kunden til Learnlink. Gjennomsnittlig mottatt betaling beregnes ut fra kronebeløpet Kunden har betalt Learnlink under denne Avtalen i gjennomsnitt de siste tre – 3 – måneder.

§ 15-3

Partene er ikke ansvarlig for indirekte tap. Indirekte tap omfatter blant annet – men er ikke avgrenset til – tapt fortjeneste, tap som følge av redusert eller bortfalt inntekt, tap av goodwill, tap av at en avtale med tredjepart eller utenforstående bortfaller eller ikke blir korrekt oppfylt.

§ 15-4

Ethvert erstatnings- og oppreisningskrav fra Kunden overfor Learnlink bortfaller i sin helhet dersom avvik, feil, mangler, skade, tap eller kostnader kan føres tilbake til forhold, handlinger eller unnlatelser forårsaket av andre enn Learnlink.

§ 15-5

Learnlink er ikke under noen omstendighet ansvarlig for mangler, feil, tap eller kostnader Kunden påfører Underviseren, øvrige tredjeparter eller utenforstående.

§ 15-6

Den Parten som krever erstatnings- og/eller oppreisningskrav, skal sørge for at den andre Parten har mottatt kravet innen tolv – 12 – måneder etter at misligholdelsen av Avtalen fant sted eller Parten ble kjent med forholdet. Dersom tidsfristen ikke overholdes, bortfaller erstatningskravet. Partenes rett til erstatningskrav bortfaller under enhver omstendighet tre – 3 – år etter at misligholdet fant sted.

Kapittel 16 – Tvister og lovvalg

§ 16-1

Avtalen og Partenes rettigheter og plikter i tilknytning til Avtalen reguleres av norsk rett.

§ 16-2

En eventuell tvist mellom Partene skal søkes løst minnelig. Dersom tvisten ikke lar seg løse, kan hver av Partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler til avgjørelse. Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

Kapittel 17 – Særlig om tredjeparter

§ 17-1

Programvare, tjenester eller liknende fra tredjeparter kan være underlagt ytterliggere vilkår og policyer. Kunden er selv ansvarlig for å overholde de vilkår og policyer hos tredjeparter som er av relevans for Avtalen, herunder blant annet overfor Stripe.